Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Schubie, gevestigd te Ulft
Klaverweide 11, 7071 EA, Ulft
+31 (06) 82602661
E-mailadres: info@schubie.nl
KvK-nummer: 80565239
Btw-identificatienummer:NL003006462B65

Versie 1 geldig vanaf 19-10-2020

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Het aanbod

Artikel 3 – De overeenkomst

Artikel 4 – Bedenktijd en retourneren

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Afhalen van producten

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en klachten

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Schubie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Schubie en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Schubie voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Schubie zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Schubie gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Schubie niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van betaling door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft betaling, bevestigt Schubie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Schubie is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Schubie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Schubie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Schubie kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Schubie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 4 Bedenktijd en retourneren
U heeft na ontvangst van het product / de producten, 14 dagen bedenktijd. In deze periode kunt u besluiten de koop ongedaan te maken en het product / de producten terug te sturen
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Valt de laatste dag van de bedenktijd in het weekend? dan geldt de eerstvolgende werkdag al laatste dag in deze periode.

Rekenvoorbeeld: U ontvangt op 2 maart een product. De bedenktijd eindigt dan op 16 maart ’s avonds om 12 uur. Is 16 maart een zaterdag? Dan eindigt de bedenktijd op maandag 18 maart ’s avonds om 12 uur.

Mocht u de aankoop ongedaan willen maken, kan dit op de volgende manieren

    * Via mail: info@Schubie.nl  Vermeld hierin altijd het factuur / ordernummer., wij zullen u dan per omgaande per mail laten weten hoe u de producten kunt    retourneren.

    * Telefonisch: laat ons via: 06-82602661 weten dat u de koop ongedaan wilt maken., u hoort dan van ons hoe u het product / de producten kunt retourneren,

Na de bekendmaking heeft u 14 dagen de tijd het product retour te sturen / brengen.

Opgaaf van reden is niet verplicht, wel stellen wij het op prijs, zodat wij hier in de toekomst rekening mee kunnen houden.

De kosten om het product / de producten terug te sturen zijn voor rekening van de klant.

Brengt u het product zelf retour, worden er uiteraard geen retourkosten berekend.
Producten die op maat of gepersonaliseerd zijn kunnen helaas niet geretourneerd worden.

 

Artikel 5 – De prijs
Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt. 
Schubie garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
Schubie berekend bij levering binnen Nederland de volgende verzendkosten: Brievenbuspakket € 6,00 pakket tot 10 kg € 7,50 en pakket tot 20 kg  € 15,95.
Schubie berekend bij levering naar België voor een pakket tot 10 kg € 12,50.


Artikel 6 – Levering en uitvoering
Schubie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Schubie kenbaar heeft gemaakt, tenzij de consument voor het ophalen van het product gekozen had.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Schubie geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Artikel 7 – Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen middels een directe internet betaling plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 
U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL02RABO0360104177 ten name van Schubie. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw factuurnummer.

In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, is de betalingstermijn voor de consument vastgelegd in de bevestiging van de overeenkomst.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Schubie is gewezen op de te late betaling en Schubie de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Schubie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-   met een minimum van € 40,-. Schubie kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8 – Afhalen van producten
Voor het  afhalen van product(en) hanteren wij een periode van 14 dagen waarin de door u bestelde product(en) bij ons afgehaald kunnen worden.

Indien u binnen deze periode de producten niet komt ophalen, zullen wij u per mail een herinnering sturen.

Hierna gaat nogmaals een periode van 14 dagen in, waarin u uw product(en), kunt komen afhalen bij ons.

Worden de producten na deze 2e termijn ook niet door u opgehaald, dan gaan we ervan uit dat u geen interesse meer heeft, en behoudt Schubie het recht de order te annuleren, met teruggave van betaling.

Afhalen van op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten.
Bij op maat / persoonlijke gemaakte producten dient eerst de factuur voldaan te worden, alvorens Schubie over gaat tot productie van uw order.

Indien op maat / persoonlijke  gemaakte producten niet volgens bovenstaande periode wordt opgehaald, gaan we ervan uit dat u geen interesse meer heeft, en behoudt Schubie het recht de order te annuleren, zonder teruggave van betaling.

 

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schubie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Schubie.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een aankoop dan wel overeenkomst met Schubie te mogen claimen of te veronderstellen. Schubie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Schubie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en klachten

Schubie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
De consument kan voor vragen en/of klachten schrijven naar Schubie, Klaverweide 11, 7071 EA, Ulft. Of mailen naar info@schubie.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.


Artikel 12 - Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Schubie op deze pagina